E Main St Montrose, CO complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. E Main St Montrose, CO does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

E Main St Montrose, CO:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact .

If you believe that E Main St Montrose, CO has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: , 1825 E Main St, , Montrose, CO 81401-3839, Phone: 970-240-3338, (TTY 970-240-3338), Fax: , Email: . You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 970-240-3338 (TTY:970-240-3338)。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338)번으로 전화해 주십시오

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 970-240-3338 (телетайп: 970-240-3338).

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 970-240-3338 (መስማት ለተሳናቸው: 970-240-3338).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-xxxx-xxx-xxx رقم .(970-240-3338) :والبكم الصم ھ

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 970-240-3338 (ATS : 970-240-3338).

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 970-240-3338 (टिटिवाइ: 970-240-3338) ।

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。970-240-3338 (TTY:970-240-3338)まで、お電話にてご連絡ください。

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338).

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338) با. باشد می ف

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 970-240-3338 (TTY:970-240-3338), Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338).

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 970-240-3338 (TTY: 970-240-3338).